Regulamin portalu maksymkomar.com

Regulamin portalu maksymkomar.com

SPIS TREŚCI:

1. Przepisy ogólne
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną
3. Zasady korzystania z portalu
4. Zasady odpowiedzialności
5. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne
6. Procedura reklamacji
7. Postanowienia końcowe

Art. 1
Przepisy ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa:
1.1.1. najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego maksymkomar.com;
1.1.2. reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
1.1.3. główne zasady odpowiedzialności;
1.1.4. działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych;
1.1.5. procedurę zgłaszania problemów.
1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:
1.2.1. Portal – portal internetowy maksymkomar.com
1.2.2. Administrator – podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj. PHTI SP. Z O.O., ul. Hoża 41/22, 00-681 Warszawa, KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865.
1.2.3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;
1.2.4. Partner – podmiot współpracujący z Portalem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);
1.2.5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2
Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1. W ramach portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, Moduł komentarzy, Newsletter.
2.2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować ze wskazanych usług bez ponoszenia kosztów.
2.3. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.
2.4. Moduł komentarzy to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści.
2.5. W ramach usługi Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę, na cykliczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacje o aktualnościach.

Art. 3
Zasady korzystania z Portalu

3.1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny.
3.2. W Portalu publikowane są treści informacyjne oraz reklamowe.
3.3. Widoczne w Portalu treści reklamowe pochodzić będą od Partnerów lub będą miały charakter własny.
3.4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:
3.4.1. połączenie z siecią Internet,
3.4.2. przeglądarka internetowa:
3.4.2.1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,
3.4.2.2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,
3.4.2.3. Opera w wersji 51 lub wyższej,
3.4.2.4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,
3.4.2.5. Safari w wersji 11 lub wyższej,
3.5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
3.6. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
3.7. włączona obsługa JavaScript,
3.8. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).
3.9. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.
3.10. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.

Art. 4
Zasady odpowiedzialności

4.1. Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.2. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
4.3. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.
4.4. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:
4.4.1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);
4.4.2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);
4.4.3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;
4.4.4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;
4.4.5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);
4.4.6. podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);
4.4.7. nieuzgodnionego z Administratorem testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;
4.4.8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
4.5. Korzystając z Portalu użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
4.6. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.
4.7. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).
4.8. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
4.8.1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia
lub
4.8.2. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
4.9. Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: info@maksymkomar.com

Art. 5
Odstąpienie od umowy

5.1 Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
5.2 Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5.3 W przypadku Treści Cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do Treści Cyfrowych natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści Cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienie dotyczyć będzie wyłącznie Treści Cyfrowych.
5.4 W przypadku umowy sprzedaży Towarów, Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
5.5 Jeżeli Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od umowy wskutek udzielenie zgody, o której mowa w punkcie 7.3 powyżej, lub umowa dotyczy Towaru, Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
5.6 W celu skorzystania z prawa odstąpienia, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres Dostawcy. Użytkownik może posłużyć się formularzem – wzorem odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5.7 W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Dostawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od oświadczenia o odstąpieniu.
5.8 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Użytkownika, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.9 Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Towarów) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
5.10 Użytkownik ma obowiązek zwrócić rzecz (Towar) Dostawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Dostawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Dostawca zgodził się je ponieść.’
5.11 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6
Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

5.1. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
5.1.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
5.1.2. ustawie o własności przemysłowej;
5.1.3. ustawie o ochronie baz danych;
5.1.4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5.2. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.
5.3. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 7
Procedura reklamacji

6.1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.
6.2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: info@maksymkomar.com
6.3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:
6.3.1. dane identyfikujące zgłaszającego;
6.3.2. opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);
6.3.3. oczekiwany sposób rozwiązania.
6.4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
6.5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
6.6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
6.6.1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
6.6.2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;
6.6.3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
6.6.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 8
Postanowienia końcowe

7.1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: https://maksymkomar.com/polityka-prywatnosci/
7.2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.
7.3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Portalu.
7.4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: info@maksymkomar.com

 

Umów sesję

"*" oznacza pola wymagane

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Newsletter

"*" oznacza pola wymagane

Consent*
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.