REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator/Dostawca usługi hostingu –  PHTI SP. Z O.O. z siedzibą na ulicy Ul. Hoża 41/22, 00-681 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 ZŁ PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Maksyma Komara – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.
 2. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem  https://maksymkomar.com/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów, Treści Cyfrowych, Usług.
 3. Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar, Treść Cyfrową, Usługę.
 4. Dowód zakupu – faktura, paragon fiskalny lub inny dowód, przekazany Klientowi na jego żądanie potwierdzający sprzedaż Towaru, Treści Cyfrowej, Usługi. Dowód zakupu wystawiony jest zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w domenie sklepu internetowego  umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów, Treści Cyfrowych lub Usługę do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Klient/Użytkownik/Odbiorca usługi hostingu – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą bądź która umieściła w Serwisie Treść.
 8. Abonament - usługa cyfrowa polegająca na odpłatnym, czasowym korzystaniu z kursu online lub wykupionych treści cyfrowych, zgodnie z opisem wskazanym dla danej Treści Cyfrowej.
 9. Kompatybilność - współdziałanie Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, zazwyczaj używanym do korzystania z treści lub usługi cyfrowej, bez konieczności ich przekształcenia.
 10. Konsultacja online – Usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie rozmowy realizowanej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (telefon i/lub dedykowane narzędzie do webinarów i telekonferencji). Czas trwania i zakres konsultacji online jest z góry określany przed zakupem w Sklepie w opisie tej Usługi.
 11. Konsument – zgodnie z art. konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 12. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupu Towarów, Treści Cyfrowych, Usług.
 13. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucji oferowana przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail, którą Klient może zamówić/zasubskrybować. Pozwala ona Usługobiorcom na otrzymywanie treści elektronicznych od Sprzedawcy: informacji dotyczących Sprzedawcy, Towarów, usług powiązanych ze Sprzedawcą, nowościami, promocjami w Sklepie.
 14. Operator płatności –
  • Przelewy 24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
  • Tpay - Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań, KRS: 0000412357, NIP 7773061579.
  • Dla płatności zagranicznych - PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu, L-2449, posiadającą w Luksemburgu odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w formie instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku (z późniejszymi zmianami), podlegającej nadzorowi luksemburskiej komisji nadzoru Regulamin serwisu Cupsell.pl Strona 8 / 23 finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF), zarejestrowanej w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349.
 15. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – Przedsiębiorca zawierający ze Sprzedawcą Umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.
 17. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, określający także warunki korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę, w tym Usługi pośredniej.
 18. Sklep Internetowy/Sklep/Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem https://maksymkomar.com/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Towarów, Treści Cyfrowych lub Usług oraz udostępniania Treści w ramach Usługi hostingu..
 19. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 20. Umowa zawarta na odległość– jest to umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep, bez fizycznej obecności stron, korzystając wyłącznie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość, aż do momentu zawarcia umowy.
 21. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem Sklepu.
 22. Towar – wszystkie rzeczy ruchome, oferowane za pośrednictwem Sklepu.
 23. Treści Cyfrowe – wszystkie treści cyfrowe oferowane za pośrednictwem Sklepu, zawierające teksty, obrazy, grafiki, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293). Są to jednocześnie dane, na podstawie których za pomocą odpowiedniego oprogramowania i sprzętu, można po przetworzeniu uzyskać określoną informację.
 24. Trwałość towaru - zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zamówienie określa Towar, Treść Cyfrową lub Usługi, którego dotyczy, a także informacje konieczne do zawarcia i wykonania Umowy, wskazane w Formularzu Zamówienia takie jak sposób płatności, sposób dostawy, miejsce dostawy, dane Klienta.
 26. Płatność –  uiszczenie należności na rzecz Sprzedawcy, które może odbywać się poprzez dostępne w Sklepie metody płatności online lub przy odbiorze osobistym Towaru, w zależności od wybranego sposobu płatności i zamówionego Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi.
 27. System – zespół złożony z urządzeń informatycznych i oprogramowania, który umożliwia przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia końcowego (Internet).
 28. Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Kupującego w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.
 29. Umowa Licencyjna – umowa na odpłatne korzystanie przez Klienta z Treści Cyfrowych lub Usługi Usługodawcy, zawierana na zasadach określonych w Regulaminie.
 30. Treść - wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w tym w  formie tekstu, grafik, zdjęć w ramach Serwisu albo innych miejsc moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.
 31. Treść nielegalna - informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 32. Odbiorca usługi -  osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi pośredniej hostingu, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępnienia jej.
 33. Moderowanie treści - działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z usług Administratora, przekazywanych przez odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.
 34. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 35. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 36. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO.
 37. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 38. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 39. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE  2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

§2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Usługodawcą, a jednocześnie Sprzedawcą w Sklepie jest PHTI SP. Z O.O.
 2. Sklep internetowy jest dostępny w domenie https://maksymkomar.com/ i na odpowiednich podstronach, prowadzony przez Sprzedawcę.
 3. W każdej sprawie związanej z zamówieniem bądź funkcjonowaniem Sklepu należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
 4. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruku. 
 5. Sprzedawca jest podatnikiem VAT.
 6. Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe. 
 7. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.  
 8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do utworzenia Konta, zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
 9. Informacje o Towarach, Treściach Cyfrowych lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 10. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
  • Korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona);
  • Nieumieszczania Spamu. 
 11. Treści cyfrowe, wszystkie  zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały, teksty, opisy Towarów, materiały wideo,  grafiki, logotypy zamieszczone w Sklepie, są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa.
 12. Zabrania się  pobierania zdjęć oraz pozostałych materiałów Sklepu oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych bądź jakichkolwiek innych celów. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej  jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
 13. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz rysunki udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na ich utrwalanie dowolną techniką, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie oraz wykorzystywanie w celach promocyjnych i reklamowych. W szczególności Klient poprzez umieszczanie w ramach Serwisu swoich komentarzy oraz recenzji na temat danego Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę tych komentarzy oraz recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu. Klient udziela również Usługodawcy upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu Klienta oraz wykonywania w imieniu Klienta autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do integralności. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć przedmiotową umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu przedmiotowej licencji wraz z żądaniem usunięcia wskazanych w tym oświadczeniu materiałów.
 14. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 15. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 16. Ceny, specyfika każdego Towaru, Treści Cyfrowej lub Usługi, jego skład, cechy charakterystyczne oraz informacje o istotnych właściwościach zamieszczone są przy prezentowanym Towarze, Treści Cyfrowej lub Usłudze. 
 17. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu oraz innych Klientów.
 18. Informacje dotyczące Towarów, Treści Cyfrowych lub Usługi a w szczególności ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. 
 19. W Sklepie dostępne są następujące Towary:
  1. Audioseanse
  2. Kursy online
  3. Kursy stacjonarne
  4. Ebooki
  5. ksiązki
 20. W Sklepie dostępne są następujące Treści Cyfrowe lub Usługi:
  1. E-booki
  2. Kursy online 
  3. Konsultacje
  4. Mentoringi

§3.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem  Sklepu internetowego to:
  1. Prezentacji Towarów, Treści Cyfrowych lub Usług;
  2. Umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży poprzez Formularz Zamówienia;
  3. Konto;
  4. Newsletter – warunki świadczenia usługi newsletter są dostępne w regulaminie newslettera;
  5. Opinie;
  6. Wysyłanie i odbieranie wiadomości w Serwisie;
  7. Umożliwienie dostępu do informacji udostępnionych w ramach Serwisu.
 2. W celu założenia indywidualnego Konta w systemie SendPulse, na którym są zamieszczone kursy online i audioseande, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować Regulamin.
 3. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane  z założeniem Konta w systemie SendPulse oraz hasłem. Klient może korzystać z konta i zmieniać hasło w dowolnym momencie. 
 4. Po zarejestrowaniu się na Konto w systemie SendPulse, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym lub zmienionych następnie za pomocą ustawień Konta.
 5. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w systemie SendPulse, gdy klient kupuje dowolny kurs online lub audioseans. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 6. Umowę o prowadzenie Konta w systemie SendPulse może również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym Sprzedawca, jeżeli Kupujący korzysta ze Sklepu i systemu SendPulse w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. Korzysta ze Sklepu lub systemu SendPulse w sposób zaburzający funkcjonowanie Sklepu;
  2. Korzysta ze Sklepu lub systemu SendPulse w sposób utrudniający korzystanie ze Sklepu lub systemu SendPulse innym użytkownikom;
  3. Podał w koncie nieprawdziwe dane osobowe;
  4. Przesyła za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie lub systemie SendPulse treści bezprawne, w szczególności treści wulgarne, obraźliwe, dyskryminujące, nawołujące do agresji lub nienawiści.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 8. W celu usunięcia konta Klienta w systemie SendPulse należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia. Klient może również samodzielnie usunąć Konto w systemie SendPulse.
 9. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta w systemie SendPulse może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z danej funkcjonalności np. śledzenie historii zamówień, złożenie zamówienia, oglądanie materiałów kursowych. 
 10. W przypadku usunięcia Konta w systemie SendPulse przez Klienta przed upływem okresu abonamentowego, opłata za dostęp do Kursu nie podlega zwrotowi w całości lub części.

§4. MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, Treści Cyfrowe lub Usługi i korzystania z Treści Cyfrowych potrzebne są:
  1. Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
  2. Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
  4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF oraz w zależności od specyfiki wybranej Treści Cyfrowe: .EPUB, .MOBI, .doc, .docx, .xlsx, etc.
  5. Rejestracja na platformie https://zoom.us/pl w przypadku Konsultacji online.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.
 4. Przed skorzystaniem z Serwisu Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

§5. ZAWIERANIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ TOWARÓW

 1. Klient może złożyć Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie Sklepu, w zakresie niezbędnym do finalizacji Zamówienia.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem sytuacji, niezależnych od Sprzedawcy (siła wyższa).
 3. W celu skutecznego złożenia Zamówienia konieczne jest aby Klient:
  1. Dodał Towar/Treść Cyfrową/Usługę do Koszyka w tym celu należy kliknąć przy prezentowanym Towarze/ Treści Cyfrowej/Usłudze przycisk „Dodaj do koszyka”;
  2. Przeszedł do opłacenia zamówienia, klikając na koszyk;
  3. Wypełnił formularza zamówienia o niezbędne dane;
  4. Wybrał sposób płatności z dostępnych w Sklepie;
  5. Wybrał sposób dostawy z dostępnych w Sklepie (dotyczy Towarów);
  6. Akceptował postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
  7. Wybrał przycisku „Kupuję i płacę” który wskazuje na konieczność zapłaty 
  8. za zamówienie i dokończyć zakup na kolejnej stronie;
  9. wyraził zgodę na dostarczenie Treści Cyfrowej przez Sprzedawcę przed 14-dniowym terminem na odstąpienie od umowy, a także potwierdził przez zamawiającego, że rozumie on iż w takim przypadku utraci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jeśli przed upływem tego terminu pobierze Plik lub zaloguje się do Kursu Online lub Konsultacja online zostanie zrealizowana.
 4. Klient ma świadomość i rozumie, że dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, zawiera ze Sprzedawcą Umowę co wiąże się po stronie Klienta z obowiązkiem zapłaty. 
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
  3. numeru telefonu,
  4. adresu e-mail,
  5. opcjonalnie: nazwa oraz danych firmy
 6. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 7. Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia w ramach Serwisu do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. W sytuacji, kiedy Klient chce otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest do wskazania w Formularzu Zamówienia podatkowy numer identyfikacyjny (NIP). Faktura VAT zostanie wysłana na podany przez niego adres e‑mail, na co Klient wyraża zgodę.
 9. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej
  w Sklepie.
 10. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie Zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email, zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta. 
 11. Umowę traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej wszystkie istotne elementy Umowy sprzedaży.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  1. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
  2. nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).
 13. Sprzedawca dostarczy Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta  potwierdzenie udzielonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta  zgody na dostarczenie Treści Cyfrowych/Usług w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, jeśli taka zgoda została przez niego udzielona.

§6. CENY TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH

 1. Ceny Towarów, Treści Cyfrowych lub Usług zamieszczone w Sklepu są w złotych polskich i są cenami brutto co oznacza, że zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Towarów podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy Towaru. Koszty dostawy Towarów są każdorazowo podawane w Formularzu Zamówienia w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości Zamówienia. 
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty dostawy. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 5. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu internetowego.

§7. FORMY PŁATNOŚCI ORAZ OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Towaru, Treści Cyfrowych lub Usługi, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy. 
 2. Możliwe są następujące formy płatności za zamówione Towary, Treści Cyfrowe lub Usługi:
  1. Przelew tradycyjny na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, na numer rachunku bankowego 55 1090 1056 0000 0001 5188 3110 w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia.
  2. Przelewem elektronicznym – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;  
  3. Za pomocą PayPal - – możliwy do zrealizowany za pośrednictwem systemu Operatora Płatności;  
  4. Płatność BLIK za pośrednictwem serwisu, który dostarcza Operator Płatności.
  5. operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. W przypadku płatności elektronicznych Towar zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon bądź faktura VAT (imienna bądź na firmę).
 5. Reklamacje - Klient może złożyć reklamację dotyczącą Płatności. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z zasadami Operatorów płatności.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

§8. DOSTAWA TOWARÓW

 1. Dostawa dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Regulamin Promocji lub Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. 
 3. Dostępne metody oraz koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody i koszty Dostawy” w Sklepie oraz każdorazowo w Koszyku, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy ze Sprzedawcą. 
 4. Wysyłka Towaru nastąpi w terminie od 2 do 14 dni roboczych od momentu licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 5. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.
 6. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
  1. Paczkomaty;
  2. Przesyłka kurierska;
 7. Zamówienie będzie czekało na odbiór w Sklepie stacjonarnym bezterminowo. Zostanie wydane po przedłożeniu Sprzedawcy bądź jego pracownikowi numeru zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki.
 9. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 
 10. W przypadku wyboru formy płatności za pobraniem – czas realizacji Zamówienia liczony jest od momentu otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. 

§9. DOSTAWA TREŚCI CYFROWYCH ORAZ ZMIANY W TREŚCI CYFROWEJ

 1. Dostawa treści cyfrowych, odbywa się poprzez Internet w formie elektronicznej.
 2. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup Treści Cyfrowej może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.
 3. Kupujący może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
 4. Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
 5. Sprzedawca realizuje zamówienia na Treści Cyfrowe w następujących terminach:
  1. W przypadku e-booków, kursów – dostęp jest przyznawany automatycznie po autoryzacji płatności. Zamówienie zawierające Pliki cyfrowe zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność informacji o dokonaniu pełnej płatności.
  2. Zamówienia złożone na Konsultacje online dostępne w Sklepie realizowane są w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego, w którym Sprzedający otrzyma płatność.
 6. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi.
 7. Jeżeli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres email podany przez Kupującego przy składaniu zamówienia. W przypadku dokonania przez Kupującego uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy.
 9. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
 10. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  1. zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn;
  2. zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta;
  3. Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
 11. Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy.
 12. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy), Zamówienie ulega anulowaniu. 

§10. LICENCJA

 1. Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne.
 2. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
 3. Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania.
 4. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Treści Cyfrowe uprawnia Usługodawcę do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu na adres e – mail wskazany przez Klienta na jego Koncie.

§11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU TOWARÓW I TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 17 Regulaminu  i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia następnego od momentu objęcia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w posiadanie Towaru bądź od momentu zawarcia umowy w przypadku innych Umów niż umowa sprzedaży Towarów.
 3. Gdy umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie od umowy liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub częścią jeśli umowa polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.
 4. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Towar zostanie odesłany przed upływem 14- dniowego terminu na adres: Ul. Hoża 41/22
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy). 
 13. Konsument lub Klient na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 15. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.    
 16. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •  w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
  • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta

§12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU USŁUG

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy Konsument, a także Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem §9 ust. 2 i 3 Regulaminu  i bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowią koszty określone poniżej.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnionego do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu zawarcia Umowy.
 5. Aby skutecznie odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w tym celu zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład za pośrednictwem adresu e-mail bądź pocztą tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Przykładowa treść oświadczenia – formularza (wzór) o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 8. Sprzedawca prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, niezwłocznie, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany przez niego adres e-mail.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami po stronie Sprzedawcy
 11. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

§13. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy za niezgodność z Umową Sprzedaży Towarów oraz Treści Cyfrowych zakupionych przez Klienta i Klienta na Prawach Konsumenta (rękojmia). 
 2. Wszelkie reklamacje można przesyłać na adres e‑mail: info@maksymkomar.com 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru oraz Treści Cyfrowej z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że:
  1. termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy;
  2. Umowa dotyczy Towaru Outletowego, gdzie Kupujący wyraźnie wyraził zgodę na nabycie Towaru Outletowego;
  3. W przypadku Treści Cyfrowych z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane, jednak nie krócej niż przez dwa lata od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej z elementami cyfrowymi
 5. Zgodność Towarów i Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.
 6. W przypadku Treści Cyfrowych:
  1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  2. Dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
  3. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.
 7. W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsumentowi i Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta przysługuje prawo żądania wymiany lub naprawy Towaru a w przypadku niezgodności Treści Cyfrowej z Umową doprowadzenie do zgodności z Umową, a w razie niemożności albo odmowy doprowadzenia w ten sposób Towaru bądź Treści Cyfrowej do zgodności z umową, do żądania obniżenia ceny lub do odstąpienia od Umowy.
 8. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 9. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową Treści Cyfrowej, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 10. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. 
 11. Jeżeli naprawa, wymiana, doprowadzenie do zgodności z Umową są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia do zgodności z umową. 
 12. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. 
 13. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru bądź Treści Cyfrowej z Umową jest istotny.
 14. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru albo doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. 
 15. Przedsiębiorca jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.
 16. Jeżeli Towar lub Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  2. Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru;
  3. Sprzedawca nie doprowadził Towaru lub  Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  4.  Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  5. Brak zgodności Towaru lub Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania  z innych środków;
  6. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru lub Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.
 17. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów lub Treści Cyfrowych dostarczonych na podstawie Umowy Klient może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów lub Treści Cyfrowych, a także w odniesieniu do innych Towarów lub Treści Cyfrowych nabytych przez Klienta wraz z Towarami i Treściami Cyfrowymi niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary i Treści cyfrowe zgodne z Umową. 
 18. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru lub Treści Cyfrowej niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru lub Treści Cyfrowej zgodnego z Umową.
 19. W razie odstąpienia od Umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób.
 21. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z polityką prywatności.
 22. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, może także skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie w celu zgłoszenia reklamacji i uzyskania informacji na temat procesu jej rozpatrzenia.
 23. W przypadku Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach konsumenta koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 24. W przypadku sprzedaży Towarów i Treści Cyfrowych w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi.

§15. OPINIE PREZENTOWANE W SKLEPIE

 1. Sprzedawca zapewnia, że publikowane przez niego opinię pochodzą wyłącznie od osób, które skorzystały z Usług.
 2. Sprzedawca zapewnia, że wszelkie opinie na temat Towarów, Treści Cyfrowych i Usług zamieszczone na stronie Sklepu oraz w mediach społecznościowych Sklepu pochodzą jedynie od Klientów, którzy dokonali zakupu w Sklepie.
 3. Aby uzyskać opinie od Klientów, Sprzedawca każdorazowo zwraca się z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Produktu poprzez wysłanie do zapytania do Klienta.
 4. Klienci mają możliwość pozostawienia opinii o Towarach, Treściach Cyfrowych i Usługach i w tym celu mogą taką opinię wystawić wysyłając wiadomość e-mail bądź za pośrednictwem usługi Opinię w Sklepie.
 5. Opinie prezentowane w Sklepie weryfikowane są przez Sprzedawcę w ten sposób, że Sprzedawca kontaktuje się z autorami opinii, które są dla niego niezrozumiałe lub budzą wątpliwości i podejrzenia, iż nie pochodzą od jego klientów.
 6. Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 7. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1.  Bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
  2. Na temat Produktów, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył;
  3. Wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. Naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. Przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia/obniżenia oceny Produktu.

§16. REGULACJE DOTYCZĄCE DSA

 1. Usługa pośrednia hostingu
  1. Administrator jest dostawcą Usługi pośredniej hostingu (dalej jako: Usługa hostingu) w rozumieniu DSA tj. polegającej na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.
  2. Usługa hostingu polega na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:
   1. Komentarze pod wpisem blogowym, 
   2. dodania postu na forum,
   3. uzupełnienia profilu użytkownika o określone informacje,
   4. opinie i oceny, 
   5. tworzenie publicznych notatek do lekcji w ramach kursu online, 
   6. wysyłanie wiadomości w ogólnie dostępnym czacie,
   7. udostępniania informacji w ramach wirtualnej wizytówki o sobie bądź o swojej działalności w tym danych personalnych, zdjęcia profilowego
  3. Administrator świadczy również Usługę hostingu w ramach jego kont dostępnych w mediach społecznościowych tj. w portalu Instagram/Facebook/TikTok po adresem Maksym_Komar, która to usługa umożliwianie Użytkownikom pozostawianie komentarzy pod zamieszczonymi postami, dodawanie postów, dodawanie ocen i opinii.
  4. Administrator stosuje procedury, które umożliwiają dowolnej osobie zgłoszenie Treści, które dana osoba lub dany pomiot uważają za nielegalne oraz niezgodne z Regulaminem.
  5. Administrator wyznacza elektroniczny punkt kontaktowy o którym mowa w art. 11 i 12 DSA związany z Serwisem przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych oraz przez Użytkowników do bezpośredniej i szybkiej komunikacji: info@maksymkomar.com
   1. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim/angielskim/ukraińskim.
 2. Zasady moderacji Treści, procedura zgłaszania niedozwolonych Treści oraz procedura odwoławcza.
  1. Administrator w ramach Serwisu może dokonać moderacji Treści umieszczanych przez Użytkowników.
  2. Administrator informuje Użytkownika, który umieścił daną Treść o jej moderacji wraz z uzasadnieniem, o ile Administrator dysponuje danymi umożliwiającymi skontaktowanie się Użytkownikiem.
  3. Użytkownik nie może zamieszczać Treści:
   1. które są niezgodne z tematyką danego modułu tematycznego Kursu,
   2. które zawierają linki,
   3. które mają na celu promocje działań Użytkownika, służą i polegają w szczególności na zamieszczanie reklam oraz promowanie produktów, usług,
   4. które nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek osób trzecich bądź innych istot żywych,
   5. zniesławiających, znieważających, naruszających dobra osobiste jakąkolwiek osoby trzeciej,
   6. o charakterze nieprawdziwym, naruszającym dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego.
  4. Każda przesłana Treść nie jest poddawany automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych Treści. 
  5. Jeśli Użytkownik Serwisu natknie się na Treść w jego ocenie niedozwoloną bądź niezgodną z Regulaminem w tym np. Treść nielegalną nawołującą do nienawiści, ma możliwość zgłoszenia tego faktu Administratorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@maksymkomar.com. 
  6. Zgłoszenie powinno zawierać:
   1. wyjaśnienie powodów, dla których Osoba zgłaszająca zarzuca, że odpowiednie informacje stanowią Treść nielegalną,
   2. wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji Treści, takiej jak dokładny adres URL,
   3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia.
  7. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Osoby zgłaszającej, Administrator bez zbędnej zwłoki przesyła takiej Osobie zgłaszającej potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
  8. Administrator powiadamia także bez zbędnej zwłoki Osobę zgłaszającą o swojej decyzji w odniesieniu do informacji, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
  9. Administrator rozpatrują wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach procedury zgłaszania Treści nielegalnych bądź Treści niezgodnych z Regulaminem oraz podejmują decyzje w odniesieniu do Treści, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności w terminie 14 dni. Administrator poinformuje jednocześnie czy korzysta ze zautomatyzowanych środków.
  10. Przed wydaniem decyzji Administrator może zwrócić się do Użytkownika, który umieścił Treści objęte zgłoszeniem, o udzielenie wyjaśnień do zgłoszenia, jeśli jest to niezbędne do podjęcia decyzji.
  11. Administrator ma prawo podczas stwierdzenia naruszenia:
   1. Odmowa publikacji Treści,
   2. usunąć Treść,
   3. uniemożliwienie dostępu do Treści,
   4. demonetyzacji Treści,
   5. zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi hostingu w całości lub w części dla Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
  12. Podjętej decyzji Administrator powiadamiania Osobę zgłaszającą oraz Użytkownika, który dopuścił się naruszenia bez zbędnej zwłoki.
  13. Użytkownik oraz Osoba zgłaszająca mogą odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni.
  14. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie.
  15. Administrator rozpatruje odwołania w terminie 14 dni
  16. Administrator informuje, że nie ma obowiązku monitorowania informacji, które Użytkownicy przekazują lub przechowują, ani aktywnego ustalania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
 3. Współpraca z organami państwowymi
  W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
 4. Zakończenie korzystania z Usługi hostingu
  Użytkownik ma prawo w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi hostingu. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z Usługi hostingu takich jak: usunięcie Konta Użytkownika, opuszczenie Grupy członkowskiej dostępnej w mediach społecznościowych, usunięcie udostępnionych przez siebie Treści bądź skontaktować się z Administratorem na wskazany adres mailowy podany wyżej.

§17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest PHTI SP. Z O.O. zwana w Regulaminie również Sprzedawcą.
 2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: info@maksymkomar.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Klienta podawane przez Klienta będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową. 
 4. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi/reklamacją — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  8. Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda)
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu. 
 7. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego itp.
 8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:   
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,  
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),  
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 12. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

§18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
   o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
   o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.uokik.gov.ploraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego. 
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Link do polityki prywatności: Polityka Prywatności
Link do niniejszego Regulaminu: Regulamin.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

REGULAMIN NEWSLETTER’A I LEAD MAGNETS

§1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną “Newsletter” przez Usługodawcę PHTI SP. Z O.O. z siedzibą na ulicy Ul. Hoża 41/22, 00-681 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Maksyma Komara – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.
 2. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie treści bezprawnych.
 3. Użytkownik może korzystać z treści dostarczonych za pośrednictwem usługi Newsletter wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Bezprawne korzystanie z materiałów, kopiowanie, powielanie, odsprzedawanie może skutkować odpowiedzialnością cywilną (m.in. odszkodowawczą) lub karną. 
 4. Z Usługodawcą można się skontaktować pod niżej wskazanymi danymi:
 5. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę na zasadach określonych poniżej.
 6. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Usługodawcy. 
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail podanego w ramach zapisywania się do usługi Newsletter. 

§2. DEFINICJE

 1. Lead Magnet - treść cyfrowa w postaci e-booka (plik PDF), video materiału, kursu na platformie Sendpulse, listy mailingowej, kursu online, udostępniana Użytkownikowi przez Usługodawcę w zamian za zapis Użytkownika do Newslettera, na zasadach określonych w Regulaminie
 2. Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail, za uprzednią zgodą Użytkownika po zapisaniu się do Newsletter’a.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Newsletter’a.
 4. Serwis - strona internetowa pod adresem https://maksymkomar.com/ oraz wszystkie jej podstrony.
 5. Subskrybent – Użytkownik, który wyraził chęć korzystania z usługi Newsletter oraz wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem komunikacji e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik - osoba fizyczna, która zapisuje się do Newsletter’a.
 7. Usługodawca - PHTI SP. Z O.O. z siedzibą na ulicy Ul. Hoża 41/22, 00-681 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 ZŁ PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Maksyma Komara – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§3. ZAMÓWIENIE USŁUGI NEWSLETTER W ZAMIAN ZA LEAD MAGNETS (PŁATNOŚĆ DANYMI OSOBOWYMI) BĄDŹ ZA CENĘ.

 1. Aby zamówić Newsletter w zamian za Lead Magnet, Użytkownik powinien skorzystać z formularza osadzonego na Stronie Usługodawcy pod adresem https://maksymkomar.com/ na stronie głównej.
 2. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić i przesłać formularz wpisując w odpowiednie rubryki imię oraz adres e-mail , akceptując postanowienia Regulaminu a następnie potwierdzić zapis poprzez kliknięcie przycisku, w wiadomości e-mail przesłanego przez Usługodawcę na adres e-mail podany w formularzu.
 3. Powyższe jest jednoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Lead Magnet.
 4. Użytkownik ma pełną świadomość, że wypełniając i przesyłając formularz z odpowiednimi danymi w celu dostarczenia mu treści cyfrowej w postaci Lead Magnet, zapisuje się do Newslettera czyli informacji handlowych o produktach i usługach, nowościach, promocjach oraz innych inicjatywach związanych ze stroną https://maksymkomar.com/.
 5. Lead Magnet w postaci e-booka (plik PDF)., kurs na platformie Sendpulse, lista mailingowa lub materiał video będzie dostarczony Użytkownikowi poprzez wysyłkę linka pozwalającego na jego pobranie, niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu na Newsletter.
 6. Lead Magnet można zamówić również za cenę 0 zł netto + 23% VAT tj. (płatność z góry), w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: info@maksymkomar.com podając następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie nazwę firmy/NIP. Następnie Usługodawca prześle Użytkownikowi regulamin sprzedaży, (który należy zaakceptować wpisując w wiadomości: zapoznałam/em się i akceptuję warunki regulaminu) wraz z fakturą pro forma, którą należy opłacić w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. 
 7. Akceptacja regulaminu sprzedaży jest dobrowolna ale niezbędna do zawarcia Umowy. 
 8. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu.

§4. WYCOFANIE ZGODY

 1. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na Newsletter, bez podania przyczyny.
 2. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z opcji anulowania subskrypcji, która jest udostępniana przez Usługodawcę w każdej wiadomości mailingowej (u samego dołu wiadomości) klikając w przycisk Wypisz się albo wysłać wiadomość na adres mailowy Usługodawcy podany wyżej informując go o decyzji o wycofaniu zgody. 
 3. Po wycofaniu zgody, Usługodawca będzie przechowywał dane Użytkownika w bazie do wysyłki Newsletter’a, do czasu kiedy właściwe organy mogą dokonać kontroli prawidłowość procesu przetwarzania danych przez Usługodawcę związanego z usługą Newsletter.

§5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje w sprawach dotyczących Usługi Newsletter należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy bądź pisemnie na adresy korespondencyjne Usługodawcy wskazane powyżej. 
 2. W reklamacji należy zawrzeć:
  1. Dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania odpowiedzi na reklamację w tym: imię i nazwisko, adres e-mail podany w formularzu zapisu do Newsletter’a. 
  2. opis na czym polegały nieprawidłowości w Usłudze Newsletter’a, oraz oczekiwania wobec rozstrzygnięcia.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie od jej otrzymania przez Usługodawcę. O decyzji w przedmiocie reklamacji Usługodawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu lub listem poleconym na adres wskazany w reklamacji.
 4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma prawo m.in. do:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;
  3. Bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
  4. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  5. Użytkownik może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest PHTI SP. Z O.O. z siedzibą na ulicy Ul. Hoża 41/22, 00-681 w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000776107, NIP: 6751698205, REGON: 382783865, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 ZŁ PLN, zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców zawartą w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Maksyma Komara – do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu zwany w Regulaminie również Usługodawcą.
 2. Kontakt z Administratorem można używając poniższych danych: e-mail: info@maksymkomar.com lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci e-booka (plik PDF)., kursu na platformie Sendpulse, listy mailingowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz obsługi Newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. f- prawnie uzasadniony interes Administratora). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług lub zawarcia Umowy tj. imię oraz adres e-mail a także informacje gromadzone przez system do wysyłki maila, takie jak data zapisu, lokalizacja, statystyki, adres IP.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora);
  2. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
  3. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  5. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  6. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  7. Wykorzystanie cookies na stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Zgoda).
  8. Usługodawca będzie również Administratorem danych osobowych osób fizycznych, które zdecydują się na zawarcie odpłatnej umowy z Usługodawcą na dostarczenie usługi Newsletter. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wówczas w celu zawarcia i realizacji zawartej umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 7. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że Użytkownik zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 8. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład: Księgowość, serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace serwisu itp.
 9. Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§7. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Do zapisu do Newsletter’a, odbierania Newsletter’a pobrania i korzystania z Lead Magnet, w tym przeglądania jego zawartości potrzebne są:
  1. Dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia (np. Komputer, telefon);
  2. Odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz skryptów JavaScript, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  3. Aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
  4. Oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF. 
  5. Posiadanie zarejestrowanego konta na platformie https://sendpulse.com/
 2. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników  oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 3. Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej.
 3. Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
0
  Koszyk
  Koszyk jest pusty